contemporary sculpture

Sculpture Time by Steel sculpture


English
"TIME" is an steel sculpture who present time like art form. I take circle for describing eternity. Eternity doesn't have direction of moving. So with two different direction I try to materialized that. In the middle is a brass sphere shape who represent sun.Dimensions: 2.5 m diameter.

Serbian

"ВРЕМЕ" је метална скулптура која представља време кроз уметничку форму. Употребио сам круг за описивање вечност. Вечност нема правац кретања. Дакле, са два различита правца кретања Покушао сам да материјализујем и представим вечност. У средини се налази сфера од месинга које представљају сунце. Димензија скулптуре ке 2,5 м Пречник.
 

iron sculpture

National broadcasting channel of Serbia by Steel sculpture

 

  

''POLITIKA''

    

 

 

Gallery ''Vračar'' o izlozbi

The concept of the gallery space in our community is to be a gathering place of artists and citizens and the space in which the exhibitions promote young artists. We are grateful that Pantović the exhibition "Journey" has enabled a remarkable artistic experience and what is his imaginative work has enriched our space - said the member of the Council Bogdan Tatic at the opening of the exhibition of sculptures, drawings and paintings by Nikola Pantović.
I always loved the students who had attitude, Nikola during his studies his personality and confidence used in the right way. This exhibition is an example of professional approach to the material, it is a serious creative work done artisanal maximum preciznp - said the professor of the Faculty of Applied Arts Marko Lađušić occasion of the exhibition "Journey" Nikola Pantović steel sculpture.

 

Galerija ''Vračar'' o izlozbi

Концепт галеријског простора у нашој општини јесте да буде место сусрета уметника и грађана и простор у којем се изложбама афирмишу млади уметници. Захвални смо Николи Пантовићу што нам је изложбом „Путовање“ омогућио изузетан уметнички доживљај и што је својим маштовитим радовима оплеменио наш простор – истакао је члан Већа Богдан Татић на отварању изложбе скулптура, цртежа и слика Николе Пантовића.
Увек сам волео студенте који су имали став, Никола је током студија своју личност и самопоуздање користио на прави начин. Ова изложба је пример професионалног односа према материјалу, то је озбиљан креативни опус урађен занатски максимално прецизно – истакао је професор Факултета примењених уметности Марко Лађушић поводом изложбе „Путовање“ Николе Пантовића.